Bursa Sağlık Hukuku(Malpraktis)

 

Hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakımı aşamalarında tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan dolayı kişinin uğraşmış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla tıbbi malpraktis diğer adıyla doktor hatası nedeniyle tazminat davası açılabilir. Bursa sağlık hukuku avukatı alanında çalışmaktayız. Hastalar ve yakınları tarafından uğranılan zararların giderimi için doktor veya sağlık çalışanına karşı malpraktis davası açma hakkının  yanında, bu kişiler hakkında ceza soruşturması da başlatılabilir.

 • Tıbbi malpraktis (kötü hekim uygulaması) kavramı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde genel olarak şu şekilde tanımlanmıştır:
        Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir.
Hastaya kusur ve ihmal sebebiyle yanlış teşhis konulması veya hatalı bir tedavinin uygulanması, hastaya yanlış bir ilacın verilmesi sonucu hastanın böbreğinin kalıcı olarak zarar görmesine sebebiyet verilmesi gibi durumlarda, zarara uğrayan hastanın malpraktis davalarını açmaya hakkı doğar.
MALPRAKTİS HALİNDE DOKTORUN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU-Bursa Sağlık Hukuku Avukatı 
Doktor veya sağlık çalışanının uygulama hatası suç teşkil ediyorsa, ceza hukukuna göre doktorun cezai sorumluluğu doğacaktır.
Doktorların veya sağlık çalışanlarının hastalar üzerinde yanlış tıbbı müdahaleleri  ceza hukuku kapsamında taksirli eylem sebebiyle suç oluşturabilir. Tazminat sorumlusu doktorun suç teşkil eden fiili neticesinde yaralanma meydan gelmişse taksirle yaralama suçu, ölüm meydana gelmişse taksirle ölüme neden olma suçu işlenmiş olur.
Bu davada zararın hangi sebeple meydana geldiği araştırılır. Gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi mi yoksa prosedürlere uygun muayenenin yapılmaması mı gibi durumlara bakılır. Zararı oluşturan durumun tespit edilmesi ile doktor veya sağlık çalışanı üzerinde taksirli yaralama veya taksirli ölüme sebebiyet verme gibi cezalar verilebilir.
MALPRAKTİS HALİNDE DOKTORUN TAZMİNAT SORUMLULUĞU
Maddi ve manevi tazminatın miktarının belirlenmesi için hastanın uğradığı zararın çeşidi ve boyutunun yanında müdahaleyi yapan doktor veya sağlık çalışanının kusuru da bilirkişilerce araştırılarak dosyaya rapor olarak sunulur. Hakim bu hususları gözeterek karar vermektedir. Bu konuda Bursa sağlık hukuku avukatı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır.
Doktorların tazminat sorumluluğunun oluşması için bu iki hususun varlığı aranır. Bu hususlar;
 • Konsültasyon: Hastanın teşhis, tedavi ve takibi için sorumlu doktorun gerekli gördüğünde diğer uzmanlık alanları ile görüş alışverişi veya işbirliği yapmasıdır. Yani hasta üzerinde zorunlu olarak diğer uzmanlara danışılması gerekirken danışmadan ve hastanın durumu bildirilmeden tıbbı müdahalede bulunulmasıdır. Konsültasyona uygun davranılmaması doktorun tazminat sorumluluğunu doğurur.
 • Stabilizasyon: Hastanın tıbbı müdahale için doktorlara başvurduğu sırada teşhis ve tedavi için hazırlık sürecine başlamadan önce hastanın kendisini iyi hissetmesi için müdahalede bulunulmamasını ifade eder. Acil servis görevlilerinin, acil bir tıbbi vaka nedeniyle acil servise gelmiş bir hastaya, sosyal güvencesinin olup olmadığını ve diğer özelliklerini nazara almadan stabilizasyonu sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunmaları zorunludur  Hastanın stabilizasyonu sağlanmadan sevk edilmesi veya taburcu edilmesi halinde, doğacak olumsuz sonuçlar  tazminat sorumluluğunu gerektirecektir.
MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
Bağımsız çalışan doktorlar ve özel hastaneler aleyhine tıbbi malpraktis nedeniyle açılan  maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevli mahkeme “tüketici mahkemesi”dir.
Doktorun veya sağlık çalışanının sigorta şirketine karşı açılacak olan davalarda ise “asliye ticaret mahkemesi” görevlidir.
Kamu hastaneleri veya sağlık kuruluşları aleyhine tıbbi malpraktis nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevli mahkeme “idare mahkemesi” olarak düzenlenmiştir.
MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) TAZMİNAT DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?-Bursa Sağlık Hukuku 
Kamu hastanelerinde meydana gelen yanlış tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat davaları doğrudan ilgili kamu kurumuna karşı açılabilir. Devlet memuru statüsündeki doktor aleyhine doğrudan tazminat davası açılamaz.
Özel hastanelerde gerçekleşen hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat davası, hem yanlış teşhis veya tedaviyi yapan doktor hem hastane işleticisine karşı açılır. Doktoru sigortalayan bir şirketin olması durumunda dava sigorta şirketine de yönlendirilebilir.
DAVA AÇMA SÜRESİ
 • Kamu hastanelerine (devlet hastanesi, üniversite hastanesi, araştırma hastanesi veya aile sağlığı merkezi sağlık kuruluşları vb.) karşı idare mahkemesinde hizmet kusuruna dayalı olarak malpraktis nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılmadan önce, zararın ve doktor hatasının öğrenilmesi tarihinden itibaren bir yıl ve her halukarda olay tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye yazılı bir şekilde başvurularak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulması gerekir.darenin tazminat talebini kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde malpraktis nedeniyle tam yargı davası açılmalıdır.
 • Haksız fiile ( örneğin; hasta ile doktor arasında henüz bir sözleşme ilişkisinin kurulmadığı süreçte, özel hastanenin acil servisine gelen hastaya bakmayan doktor haksız fiil hükümlerine göre sorumlu tutulacaktır.) dayalı olarak özel hastane veya doktorlara açılacak malpraktis davalarında zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa ceza davası zamanaşımı hükümleri uygulanır.
 • Vekalet ve eser sözleşmesine ( Estetik ameliyat, protez diş uygulamaları, lazer epilasyon vb. güzellik hizmetleri) dayalı olarak özel hastaneler veya doktorlar aleyhine tüketici mahkemelerinde açılacak tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
Uygulanan tıbbi işlemden kaynaklı uğramış olduğunuz zararda hastane, doktor veya sağlık çalışanının sorumluluğu olduğunu düşünüyorsanız, konuyla ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için uzman bir Bursa sağlık hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz. 

ESTETİKTE TAZMİNAT-SAĞLIK HUKUKU

Son yıllarda giderek yaygınlaşan estetik operasyonlar çeşitli hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Estetik operasyon geçirenler sonuçtan her zaman memnun kalmamaktadır. Beklediğinizden farklı bir sonucun ortaya çıkması durumunda işlemi yapan hekimin sorumluluğu söz konusu olabilir.  DOKTOR HATASI (MALPRAKTİS) DAVASI- Bursa Tazminat Avukatı-Bursa Sağlık Hukuku Avukatı  yazımızda bahsettiğimiz gibi tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan dolayı kişinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla hastaneye veya sağlık personeline (hekim, hemşire vb.) karşı tazminat davası açılabilmektedir. Estetik operasyonlarda işlemi yapan hekimin sorumluluğu, kalp ameliyatı yapan bir hekimin sorumluluğundan daha fazladır. Böyle bir işlemden dolayı tazminat hakkınızın doğduğunu düşünüyorsanız bir sağlık hukuku avukatı ile görüşmeniz menfaatinize olacaktır.

Doktorun hastaya yaptığı tedavi amaçlı müdahaleler kural olarak bir vekalet ilişkisi olup vekalet sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilir. Bu tedavi ve operasyonlarda hekimler sonuç taahhüt etmez. Dolayısıyla sonuçtan sorumlu olmayıp, standartlara uygun yapılmayan işlemlerin meydana getirdiği zararlardan sorumlu olur.

Hastanın bir tedaviye ihtiyaç duymaksızın estetik amaçlı bir müdahale talep ettiği estetik operasyonlardaki doktor hasta ilişkisinin hukuki niteliği eser sözleşmesidir. Eser sözleşmelerinde, vekalet sözleşmelerinden farklı olarak işi gören taahhüt ettiği sonuçtan sorumludur.

Daha fazla oku “ESTETİKTE TAZMİNAT-SAĞLIK HUKUKU”

Bursa Sağlık Hukuku(Malpraktis)

Hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakımı aşamalarında tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan dolayı kişinin uğraşmış olduğu maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla tıbbi malpraktis diğer adıyla doktor hatası nedeniyle tazminat davası açılabilir. Bursa sağlık hukuku avukatı alanında çalışmaktayız. Hastalar ve yakınları tarafından uğranılan zararların giderimi için doktor veya sağlık çalışanına karşı malpraktis davası açma hakkının  yanında, bu kişiler hakkında ceza soruşturması da başlatılabilir.

 • Tıbbi malpraktis (kötü hekim uygulaması) kavramı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde genel olarak şu şekilde tanımlanmıştır:
        Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması” anlamına gelir.
Hastaya kusur ve ihmal sebebiyle yanlış teşhis konulması veya hatalı bir tedavinin uygulanması, hastaya yanlış bir ilacın verilmesi sonucu hastanın böbreğinin kalıcı olarak zarar görmesine sebebiyet verilmesi gibi durumlarda, zarara uğrayan hastanın malpraktis davalarını açmaya hakkı doğar.
MALPRAKTİS HALİNDE DOKTORUN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU-Bursa Sağlık Hukuku Avukatı 
Doktor veya sağlık çalışanının uygulama hatası suç teşkil ediyorsa, ceza hukukuna göre doktorun cezai sorumluluğu doğacaktır.
Doktorların veya sağlık çalışanlarının hastalar üzerinde yanlış tıbbı müdahaleleri  ceza hukuku kapsamında taksirli eylem sebebiyle suç oluşturabilir. Tazminat sorumlusu doktorun suç teşkil eden fiili neticesinde yaralanma meydan gelmişse taksirle yaralama suçu, ölüm meydana gelmişse taksirle ölüme neden olma suçu işlenmiş olur.
Bu davada zararın hangi sebeple meydana geldiği araştırılır. Gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi mi yoksa prosedürlere uygun muayenenin yapılmaması mı gibi durumlara bakılır. Zararı oluşturan durumun tespit edilmesi ile doktor veya sağlık çalışanı üzerinde taksirli yaralama veya taksirli ölüme sebebiyet verme gibi cezalar verilebilir.
MALPRAKTİS HALİNDE DOKTORUN TAZMİNAT SORUMLULUĞU
Maddi ve manevi tazminatın miktarının belirlenmesi için hastanın uğradığı zararın çeşidi ve boyutunun yanında müdahaleyi yapan doktor veya sağlık çalışanının kusuru da bilirkişilerce araştırılarak dosyaya rapor olarak sunulur. Hakim bu hususları gözeterek karar vermektedir. Bu konuda Bursa sağlık hukuku avukatı ile çalışmanız menfaatinize olacaktır.
Doktorların tazminat sorumluluğunun oluşması için bu iki hususun varlığı aranır. Bu hususlar;
 • Konsültasyon: Hastanın teşhis, tedavi ve takibi için sorumlu doktorun gerekli gördüğünde diğer uzmanlık alanları ile görüş alışverişi veya işbirliği yapmasıdır. Yani hasta üzerinde zorunlu olarak diğer uzmanlara danışılması gerekirken danışmadan ve hastanın durumu bildirilmeden tıbbı müdahalede bulunulmasıdır. Konsültasyona uygun davranılmaması doktorun tazminat sorumluluğunu doğurur.
 • Stabilizasyon: Hastanın tıbbı müdahale için doktorlara başvurduğu sırada teşhis ve tedavi için hazırlık sürecine başlamadan önce hastanın kendisini iyi hissetmesi için müdahalede bulunulmamasını ifade eder. Acil servis görevlilerinin, acil bir tıbbi vaka nedeniyle acil servise gelmiş bir hastaya, sosyal güvencesinin olup olmadığını ve diğer özelliklerini nazara almadan stabilizasyonu sağlanıncaya kadar bütün tıbbi hizmetleri sunmaları zorunludur  Hastanın stabilizasyonu sağlanmadan sevk edilmesi veya taburcu edilmesi halinde, doğacak olumsuz sonuçlar  tazminat sorumluluğunu gerektirecektir.
MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME
Bağımsız çalışan doktorlar ve özel hastaneler aleyhine tıbbi malpraktis nedeniyle açılan  maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevli mahkeme “tüketici mahkemesi”dir.
Doktorun veya sağlık çalışanının sigorta şirketine karşı açılacak olan davalarda ise “asliye ticaret mahkemesi” görevlidir.
Kamu hastaneleri veya sağlık kuruluşları aleyhine tıbbi malpraktis nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya görevli mahkeme “idare mahkemesi” olarak düzenlenmiştir.
MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) TAZMİNAT DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?-Bursa Sağlık Hukuku 
Kamu hastanelerinde meydana gelen yanlış tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat davaları doğrudan ilgili kamu kurumuna karşı açılabilir. Devlet memuru statüsündeki doktor aleyhine doğrudan tazminat davası açılamaz.
Özel hastanelerde gerçekleşen hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat davası, hem yanlış teşhis veya tedaviyi yapan doktor hem hastane işleticisine karşı açılır. Doktoru sigortalayan bir şirketin olması durumunda dava sigorta şirketine de yönlendirilebilir.
DAVA AÇMA SÜRESİ
 • Kamu hastanelerine (devlet hastanesi, üniversite hastanesi, araştırma hastanesi veya aile sağlığı merkezi sağlık kuruluşları vb.) karşı idare mahkemesinde hizmet kusuruna dayalı olarak malpraktis nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açılmadan önce, zararın ve doktor hatasının öğrenilmesi tarihinden itibaren bir yıl ve her halukarda olay tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye yazılı bir şekilde başvurularak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulması gerekir.darenin tazminat talebini kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde malpraktis nedeniyle tam yargı davası açılmalıdır.
 • Haksız fiile ( örneğin; hasta ile doktor arasında henüz bir sözleşme ilişkisinin kurulmadığı süreçte, özel hastanenin acil servisine gelen hastaya bakmayan doktor haksız fiil hükümlerine göre sorumlu tutulacaktır.) dayalı olarak özel hastane veya doktorlara açılacak malpraktis davalarında zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa ceza davası zamanaşımı hükümleri uygulanır.
 • Vekalet ve eser sözleşmesine ( Estetik ameliyat, protez diş uygulamaları, lazer epilasyon vb. güzellik hizmetleri) dayalı olarak özel hastaneler veya doktorlar aleyhine tüketici mahkemelerinde açılacak tazminat davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
Uygulanan tıbbi işlemden kaynaklı uğramış olduğunuz zararda hastane, doktor veya sağlık çalışanının sorumluluğu olduğunu düşünüyorsanız, konuyla ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için uzman bir Bursa sağlık hukuku avukatı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.